torsdag 27 juli 2017

Olle Ljungbeck: Islam måste ut ur Sverige och skall aldrig få fotfäste i vårt land.


Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck:

Vi alla som älskar vårt land och det vi fått i arv av våra förfäder har en skyldighet och plikt att verka för ovanstående även med de risker detta kan medföra.

En av de viktigaste målsättningarna för var och en av oss. Islam skall aldrig få fotfäste i vårt land. Islam skall ut ur Sverige.

Individers beteenden och samhällssyn individerna emellan är oförenlig med svensk värdegrund (grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan) om den utgår från Islam, Koranen och Muhammed.

För oss svenskar som i dag bevittnar sjuklöverns eländiga hantering av statsskicket - nu närmast med anledning av Transportstyrelsens agerande - kan inte annat än förtvivla över den ruttenhet de uppvisar som skall styra vårt land.

Å ena sidan vill Alliansen avsätta regeringen men vill det ändå inte för då kan de riskera att få ta över och det vill de inte heller!

När man ser denna ändå begränsade händelse (även om konsekvenserna är allvarliga) ställd mot vad migrationen i sin helhet innebär fasar man för framtiden.

Allt sedan 2006 har våldet och kostnaderna ökat i en omfattning som aldrig tidigare tillnärmelsevis haft en sådan gigantisk omfattning.

Trots detta är den verkliga sanningen om den katastrof massinvandringen innebär höljd i dunkel för de svenska medborgarna. Samma hemlighållande och förljugenhet präglar i än högre grad vad massinvandringen hittills inneburit och vad vi har att vänta.

Oron för framtiden stärks ju ytterligare när vi ser sjuklöverns inkompetens och handlingsförlamning så gott som på alla områden. Enbart genom att studera  CV.na för partiledare och ministrar är tillräckligt för att förstå att dessa individer saknar såväl begåvning som initiativförmåga att inneha statens högsta "ämbeten". Inte minst framgår det av dessa, att de aldrig lyckats erhålla tjänster och  uppgifter där det krävts andlingskraft  men också en intellektuell över 90 IQ.

När nu Alliansen kan komma att ta över regeringsmakten så  är ju riskerna inte mindre att följderna av massinvandringen skall sluta i en katastrof i en storleksordning Sverige aldrig tidigare drabbats av.

Alliansen har ju tom vad inte minst beträffar C och L hittills uppvisat ett förhållningssätt rörande invandringen där man snarare vill öka än begränsa denna. Någon ursäkt har de allra minst gett svenska folket för den katastrof de orsakat Sverige och svenska folket. Lägg därtill att vi kan få Anna Batra Kinberg som statsminister med en begåvningsbegränsning vi knappast tidigare sett hos en partiledare tidigare - Per Ahlmark undantagen.

När Alliansen i dag avsätter inkompetenta ministrar i Stefan Löfvens regering bör man betänka följande.

När hon "avsatte" Tomas Tobè som partisekreterare för att rädda sitt eget skinn gjorde hon honom i stället till ordförande i justitieutskottet! På nätet kan den som vill läsa hur jag av denne och den moderata riksdagsledamoten Magnusson närmast blev ärekränkt när jag sakligt och sanningsenligt i media redovisade islamisten Abdisiriak Waberis terror mot
de kvinnliga skoleleverna i Römosseskolan för vilken han var rektor. Jag gjorde det bl a utifrån 7 protokoll i vilka skolinspektionen hade riktat förödande kritik mot honom.

Hur dessa fyra frågor kommer att hanteras av framtida regeringar är av livsavgörande betydelse för Sverige och de svenska medborgarna.


Kostnader för massinvandringen hittills och i  framtiden.

 Kriminaliteten.

 Värdegrunden som den är fastlagd i grundlag och   allmän lagstiftning.

 80 tusen skulle inte få asyl. Vad har skett och när  kan vi förvänta att beslutet genomförts? 

Dessa frågor har ju varit aktuella alltsedan massinvandringen tog sin början. Men ingen av regeringarna hittills har brytt sig om dem. Trots att det är de som avgör Sveriges framtid.

Därför måste vi kräva. En ekonomisk redovisning för kostnaderna hittills och vilka vi kan förvänta. Nya lagar där all kriminalitet där straffvärdet är fängelse ovillkorligen skall resultera i utvisning.

Oeftergivliga krav på att värdegrunds- och hedersbrott ovillkorligen försvinner.
Bland annat barn- och tvångsgifte, kvinnlig och manlig könsstympning, förbud mot klädkoder som burkha, slöja etc, hedersrelaterat våld innebärande att man fråntar individer bestämmanderätten över sitt eget liv, förbud mot religiösa skolor, förbud att välja bostads-
ort, upplösning av parallell/klansamhällen, selektering på grund av kön grundad på kulturella/religiösa/ skäl får ej förekomma. Ej heller mot individens egen vilja.

Vi alla som älskar vårt land och det vi fått i arv av våra förfäder har en skyldighet och plikt att verka för ovanstående även med de risker detta kan medföra.

En av de viktigaste målsättningarna för var och en av oss. Islam skall aldrig få fotfäste i vårt land. Islam skall ut ur Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Bildresultat för Anna Kinberg Batra applåderar i riksdagen
söndag 23 juli 2017

Olle Ljungbeck: Svenska män och kvinnor! Vi har rätt att göra uppror! Sjuklövern har brutit SamhällskontraktetLandsförräderi kan inte preskriberas
Civil olydnad
Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.
Och straffen skall bli annat än samhällstjänst (tidigare blogginlägg av Olle Ljungbeck

Så här skriver Ljungbeck vidare:

Enligt vår grundlag skall folket i val eller i folkomröstning underställas de samhällsviktiga frågorna. En sådan var och är bland annat massinvandringen.

Men inte nog att man frångått denna grundlagsfästa princip. Sjuklöverns totala politiska förfall i regering och riksdag på grund av inkompetens och en skrupelfri moral har nu också medfört den statliga förvaltningens sönderfall.

En av demokratins hörnpelare - Parlamentarismen - avskaffades för ett år sedan av sjuklövern gemensamt  - genom införande av Decemberöverenskommelsen (DÖ).
När trycket från medborgarna blev för stort avskaffades DÖ formellt men i praktiken lever den fortfarande  kvar.

När nu Alliansen i stället för att inlämna misstroende och avsätta regeringen, istället håller på att snattra som apor utan avsikt att göra vad Regeringsformen kräver framstår också denna som totalt handlingsförlamad. Men samtidigt som ett sådant beslut vore att återupprätta parlamentarismen och därför är nödvändigt måste varje medborgare fasa för konsekvenserna av en sådan åtgärd.

Alternativet nämligen - Anna Kinberg Batra - kan få vilken stabil individ som helst att ligga sömnlös. Att inte moderaterna omgående tar bort denna totala olycka och obegåvade person från allt politiskt inflytande visar att till och med 15 procent av väljaropinionen är för mycket. 

 Vi ser förfallet inte minst genom att någon statlig förvaltningsmyndighet eller bolag så gott som varje vecka numera hamnar på tidningarnas första sidor för korruption eller för lagstridig eller brottslig myndighetsutövning.

Under senare tid har sådana bolag och myndigheter som; Migrationsverket, Arbetsmarkads-
verket, Vattenfall, Telia, Postnord, Riksrevisionsverket, Transportstyrelsen etc under månader förekommit som förstanyheter i medierna pga såväl kompetensmässigt som moraliskt förfall. Detta har givetvis sin grund i att samma brister finns hos deras uppdragsgivare - regering och riksdag men också hos de politiker som utgör kärnan i sjuklövern.

Sådana beslut är bland annat att man numera överlämnar befogenheter till myndigheterna som då Sverige hade kompetenta och hederliga regeringar, ministrarna själva tog ansvar, men också övervakade de myndigheter de hade ansvar för.

I dag kan man med fog påstå att många ministrar inte minst statsministern överlämnar sådant ansvar till myndigheterna, som de inte endast moraliskt själva borde ta utan även sådant som de enligt Regeringsformen själva skall ta. Detta kan ha sin grund i flera orsaker som t ex bristande kompetens, rädsla för att ta ansvar men också brist på ledarskapsförmåga.

Att t ex till generaldirektören för Immigrationsverket överlämna rätten att utfärda permanenta uppehållstillstånd är ett sådant exempel. Men sannolikt är dagens brister inom den offentliga förvaltningen till stor del sammanhängande med uselt och inkompetent ledarskap hos landets högsta ledning.

Även om man inte kan förhindra den offentliga förvaltningens fortsatta förfall enbart genom att staga upp myndigheternas regelsystem är det en nödvändig reform som borde startas omedelbart.

Detta borde också gälla kraven på statliga tjänstemän generellt. I dag kommer huvuddelen av dessa direkt från studier utan någon som helst praktik från yrkesliv utanför den statliga och kommunala förvaltningen.

Därför saknar en stor del av dessa myndighters personal förutsättningar att med utgångspunkt från vår grundlags-, allmänna lagstiftnings- och medborgarnas allmänna värdegrund, förmåga att fatta rätta beslut.

Till dessa myndigheter hör i hög grad sådana som Diskrimineringsombudsmannen (DO), Skolinspektionen, Justitieombudsmannen (JO), Barnombudsmannen(BO) etc. Bland annat dessa myndighetschefer och tjänstemän är de som oftast bryter mot lagen och den värdegrund vi grundlagsfäst men också lagt fast i allmän lagstiftning.  Dessa är myndigheter som visar på en tydlig osjälvständighet när det gäller att hävda lagar och lagstiftad värdegrund. De handlar ofta i något man kan kalla godhets- snällhets- eller tyckasyndom-syndrom. De tolkar ofta lagarna utifrån vad vi i dag kallar politisk korrekthet (PK). Endera helt efter känsla alternativt vad pk-eliten anser vara rätt. Detta gör att t ex inte minst religiösa muslimska friskolor dagligen kan få kränka och "våldföra" sig på framförallt flickor i dessa
skolor.

Såväl Skolinspektionen som DO bryter i sina beslut regelmässigt mot rätten för barn att inte behöva deltaga i konfessionella inslag i dessa skolor. De grundar ofta sina beslut med något så omdömeslöst och omoget uttalande som att barnen i dessa skolor har rätt av avsäga sig konfessionella inslag i undervisningen. Hur begåvad är den myndighetsperson som tror att ungar mellan 6 - 13 års ålder vågar eller har den självständighet att de kan hävda sig i dessa sammanhang?

Trots att selektering av barn utifrån kön är förbjudet friade skolinspektionen en muslimsk friskola som just gjorde och troligen fortfarande gör detta.

JO är en annan myndighet som i dag knappast har något berättigande.  Denna har i så hög grad anammat godhetssyndromet att den tillåter bland annat EU-emigranter färdas på våra allmänna vägar med bilar och husvagnar som belagts med körförbud.

Trots att massinvandringen medfört en sådan katastrofal ökning av brottsligheten i vårt land som aldrig tidigare förekommit söker "sjuklövern" med inte minst statsminister Stefan Löfven i spetsen att dölja eller förminska den. I stället tar han upp nazismen (visserligen avskyvärd) som enligt Säpo organiserar på sin höjd 300 personer!

När han vid sin senaste resa ut i landet blev tillfrågad om det fanns någon fråga han hade med sig på denna resa svarade; "En fråga jag fick med mig från ett besök i Auschwitz nyligen är den om nynazismen. Där känner jag ett stort ansvar, för att vi ska göra allt för att förhindra en upprepning av det fruktansvärda som hände. Det kommer jag att läsa mer om och fundera över".

Detta säger alltså en statsminister i Sverige när stora delar av världen i dag utsätts för en terror som inte på något vis står nazismen efter i våld och grymhet mot oliktänkande och etniskt andra grupper.

När hans eget land utsätts för en terror, brottslighet och grymhet som utgår från världens grymmaste och mest primitiva religion nämner han inte ens detta. Att tusentals svenska kvinnor, män, flickor pojkar  sammantaget mördats, våldtagits, misshandlats, rånats, fått sin egendom i form av bilar och fastigheter sönderbrända sedan tio år tillbaka och detta våld alltmer accelererar. förskjuter och ignorerar landets statminister detta i stället för att förklara sig beredd att med alla medel bekämpa denna cancer i det svenska samhället!

När han därför upprörs av individer som förnekar förintelsen men inte med ett ord eller viljeinriktning går till storms mot invandrarvåldet mot Sveriges folk, faller hans indignation platt till marken. Därigenom röjer han sin totala falskhet och oförmåga till verklig medkänsla och ovilja att bekämpa invandrarvåldet.

Att 25 procent av svenska kvinnor/flickor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott liksom att 35 procent ständigt känner otrygghet för det våld som denne landsförrädare och notoriske lögnare är skyldig till berör honom inte alls. Trots sin roll som landets statsminister ignorerar han det helt och anser det inte ens vara skäl att omnämna, när han reser i vårt landet. Detta är inte endast skandal utan visar på en person med en moral som väl kan jämföras med den förintelseförnekarna står för och vilken han i sin skenhelighet påstår sig vilja varna för.

Slutsats:
Sverige är i dag endast en formell demokrati.

En regering och riksdag som inte i första hand  värnar, skyddar och verkar för sitt land och dess befolkning har förbrutit sig mot grundlagen.

Ett land där kulturen hos regering, riksdag och stats förvaltningens tjänstemän helt skiljer sig från medborgarnas är endera på väg mot diktatur eller sin egen undergång (som kan bli våldsam).

Ett land som tillåter de myndigheter som skall övervaka och hävda lagarna men i stället  accepterar  att dessa bryter mot dem är ingen rättsstat.

Riksdagspartier som med öppna ögon är beredda att släppa fram individer till statsminister och andra regeringsposter trots att dessa under en lång "praktikperiod" visat sig inte endast totalt odugliga utan till och med en fara för landet, saknar  totalt ansvar och måste av väljarna vid val bedömas därefter.

Ett land kan inte ha olika värdegrund i de frågor som anges i grundlag eller allmän lagstiftning. Därför måste den kultur och de värderingar som grundar  sig på islam förbjudas. Värdegrunden får aldrig bli mångkulturell. Konsekvensen av detta måste bli ut   visning av de invandrare som ej accepterar detta. Något annat alternativ skall inte ges.  

Grundlagen får betraktas som ett avtal mellan folket och de styrande. När de styrande ensidigt brutit detta avtal har medborgarna rätten att göra uppror och avsätta dem.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

Från bloggen spydet 2010:

”En stor del av vår värdefulla västerländska kristna kulturarv har blivet slaktat. Halalslaktat - tydligen, för på vissa andra fronter som är främmande för det svenska folket fattas det inga pengar. Nu får vi landets första arabiska institut medan annat slopas. Vad är det egentligen som pågår i vårt land?

Vi måste titta tillbaks på oljekrisen 1973 som drabbade hela Europa. Då började en dialog med de arabiska länderna och 1978 hade man kommit så långt, att förlöparen för EU, den europeiska gemensamma marknaden kunde underteckna ett avtal i Damaskus (EF Bull. 5-19”76, EF Bull. 12-1978, sida 26). Detta dokument förpliktade de 9 medlemsstaterna i den gemensamma marknaden att främja utbredningen av kunskapen till arabiska språket och kulturen inom Europa och ta emot överskottet av arbetskraft. I Danmark framkom förra året ett förslag - visserligen inte i riksdagen - att man skulle kunna införa arabiska i grundskolan.”Läs mer
  
Alliansen ligger i hängmattan. 2018 trillar dom ner, och dit.

Tre ruggugglor och en hen

Gustaf Svenungsson, Norrteljetidning: "I skrivande stund är det klart att polisens misstankeregister, polisens belastningsregister och alla svenska körkort har varit synliga för främmande makt. Vidare har det varit möjligt för människor som lever under skyddad identitet (stridspiloter, våldsutsatta kvinnor, poliser med mera) att få sin identitet röjd.

Men det stannar inte där. Hemliga uppgifter om svensk infrastruktur och den svenska befolkningens fysiska och psykiska hälsotillstånd har varit öppna...
-------

GD Maria Ågren hade bara arbetat en (1) månad på Transportstyrelsen då hon i april 2015 skrev under en upphandling som startats 2013 av regeringen Reinfeldt. Det är inte Maria Ågren som gjorde upphandlingen utan den förre GD:n Staffan Widlert, teknologie doktor. Han "minns inte" om man tog hänsyn till säkerhetsaspekten under upphandlingsarbetet. Läs hela inlägget